2019. október 28., hétfő

Igei táplálék - "Sorban állni ott ahol Isten az ő kegyelmét osztogatja!" (1Sám 2,1-10) - Mi-Minden+ Teológia Blog

„Anna így imádkozott: Örvend szívem az Úrban, fölemelte szarvamat az ÚR. Fölnyílt a szám ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek! Senki sincs olyan szent, mint az ÚR, sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok kevélyen, olyan kevélyen. Szátokból ne jöjjön ki kérkedő szó, mert mindentudó Isten az ÚR, és a tetteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat összetöri, és a roskadozókat erővel övezi föl. A jóllakottak elszegődnek kenyérért, az éhezők pedig nem éheznek többé, s míg a magtalan hét gyermeket szül, a sokgyermekes megfogyatkozik. Az ÚR öl és elevenít, sírba visz, és visszahoz. Az ÚR szegénnyé tesz, és meggazdagít, megaláz és fölmagasztal. Fölemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy a hatalmasok mellé ültesse, és a dicsőség székét adja nekik. Mert az Úréi a föld oszlopai, és rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megoltalmazza, de az istentelenek a sötétségben némulnak el. Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az ÚR megrontja azokat, akik versengenek vele, mennydörög fölöttük az égben. Megítéli az ÚR a föld határait, királyának pedig hatalmat ad, és fölemeli fölkentjének szarvát!” (1 Sám 2,1-10)

Kedves Református testvéreim! Isten ezen az istentiszteleten két kézzel szeretné átadni nekünk a szeretetét. Azt szeretné, ha elvennénk a kegyelmet és ez valódi örömöt okozna a mi számunkra. Azt szeretné, ha válaszolni tudnánk arra a kérdésre, hogy mi megéreztük-e az Isten kegyelmét?

Kedves Testvérek! Az Igéből Anna szavait olvastuk fel, aki így kezdi mondanivalóját: „Örömet szerzett szívemnek az Úr, mert szabadításodnak örvendezhetek”(1 vers.). Anna, akivel már egy korábbi Istentiszteleten is ismerkedtünk Isten ajándékát kapta meg, mert míg nemrégiben gyermektelen volt, s emiatt sok csúfolás érte, most már Isten szeretetében részesült asszony lett, aki azt mondja az elején, hogy „felemelte arcomat az Úr, már tudok, amit felelni ellenségeimnek” (1 vers.).

Anna azért örül, mert Isten kiárasztotta reá kegyelmét, mert míg egyik percben egy megalázott ember, akit csúfolhatnak, lenézhetnek, bánthatnak a hibái miatt, addig a másik percben meglátszik életén az Isten szabadítása. Amikor gyermekkel ajándékozza meg Isten Annát, akkor derül ki az, akkor válik mindenki előtt nyilvánvalóvá, hogy azt, akit Isten szeret, csak ideig-óráig lehet csúfolni, mert Isten sokkal hatalmasabb a csúfolóknál, Isten kegyelme nagyobb minden emberi próbálkozásnál. Hogy Isten védelme alatt állnak azok, akik benne hisznek.

Kedves Testvérek! Úgy is mondhatnánk, hogy egészen egyszerű legyen a mai Ige üzenete, hogy Anna, akkor, amikor Isten elkezdte osztogatni a kegyelmét, rögtön ott termett, és még ha hosszú, nagyon hosszú sort is kellett kivárnia, akkor is ott állt, míg végül nem csalatkozott. Anna hitt Istenben, s addig állt a sorba, amíg Isten be nem engedte s meg nem áldotta őt.

             Kedves Testvérek! Mi hol voltunk, hol vagyunk akkor, amikor az Isten kegyelméért sorba kellene állni? Ott a sorban, mint Anna, vagy valahol máshol? Vajon ott vagyunk minden vasárnap a templomban? Vajon minden reggel miután kinyitottuk a szemünket az az első dolgunk, hogy szomjasan a Bibliát vesszük elő, hogy Isten nekünk szóló kegyelméről olvassunk? Mi hol vagyunk, hol voltunk életünk eltelt idejében, akkor, amikor Isten az ő kegyelmét, szeretetét, irgalmát osztotta?

Nemrégiben olvastam arról, hogy egyes országokban az emberek versenyeket szerveznek, amelyek különböző állatok mérik össze az erejüket. Ilyenek például a kakasviadalok, a bikaviadalok, de ilyen versenyek a ló versenypályák, ami arról szól, hogy az emberek azon szórakoznak, izgulnak, hogy melyik ló nyeri meg a versenyt. Azonban nemcsak lovak futnak ilyen pályákon, hanem kutyák is, éspedig agár kutyák. Az agarak érdekessége, hogy egyfelől a leggyorsabb kutyák másfelől, aki látott agarat az tudja, hogy nagyon kecses állatok, és ahogy futva versenyeznek, szép látványt nyújtanak.

Egyszer egy ilyen agár versenyen történt meg az, hogy egyik kör után a mű nyúl, ami után ezek a kutyák szaladnak kigyulladt és a verseny leállt. Tudniillik, hogy ezeket a kutyákat úgy veszik rá arra, hogy egymással versenyezzenek, hogy előttük egy műanyagból készült nyúl fut egy szerkezeten, amit a kutyák próbálnak elkapni, persze soha nem jutnak el hozzá.

Miért is mondom el ezt nektek? Azért mert a versenyző agarakhoz hasonlóan az emberek is a maguk választotta nyulakat kergetik. Szükség van valamire, ami értelmet ad az életüknek. Mi mire törekszünk? Mi mi után futunk? Mi ad értelmet életünknek? Mi az életcélunk? Mi melyik sorban állunk – úgy ahogyan már kérdeztem? Mi a mi reménységünk? S mi történik akkor, ha azt elveszik tőlünk?

Mi az, amibe kapaszkodsz testvérem? Mi a te erőd? S mi történik akkor, ha elveszik tőled? Nagyon szép dolog a család, a jó házasság, a gyermekek, ez is mutathatja az áldást, de mi van akkor, ha elveszíted őket? Összetörsz, úgy hogy többé soha nem állsz fel? Lesz-e még belőled egy boldog, megelégedett ember? Ha Istenben bízunk, felállunk, ezt állítom.

Megmondom őszintén nektek, hogy péntek este tanácstalan voltam, hogy mi az, amit nektek mondanom kell ma, és hirtelen csak megláttam egy képet, amely által megértettem, hogy Isten a mai Ige által mit is akar nektek üzenni.

Ezen a képen két híres ember közösen imádkozik. Úgy ahogyan Anna is imádkozott. Ekkor elgondolkodtam azon, hogy kik Ők és hogy mit csinálnak, s hogy milyen üzenete van ennek a mi számunkra.

A képről két dolog derül ki, éspedig: az, hogy honnan nyerik ezek az emberek az erejüket, és az, hogy mi az, amit képviselnek. Kiderül az, hogy az imádságból nyerik erejüket. S az imádkozó ember képéről mindig az jut eszükbe, hogy ők azok, akik a mennynél állnak sorba. Ők azok, akik az Istentől kérik el a mindennapi kenyeret, az Istentől kérik bűneik bocsánatát, Istentől kérik a védelmet a Sátán és a világ támadásai ellen, és Istent dicsőítik, imádják, szeretik és tisztelik. Ők nem műanyag nyulak után, nem világi kacatok után, emberi csinálmányok, világi gazdagságok, szórakozások után futnak, hanem Isten után.

A képen szereplő két ember közül az egyik a világhíres Nick Vujicic, aki végtagok nélkül született, s nemrégiben tartott előadást a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi arénákban, a másik ember meg Orbán Viktor. Noha mind a kettőnek más életútja volt és van, elmondható, hogy ők az Istennél állnak sorban. Egyfelől Nick fiatal korában, mivel így született nehéz sorsban nevelkedett, s élete egy pontján az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. A szakadék szélén volt, s ebből a mélységből rántotta ki Isten, s hívta el egy szolgálatra, amelyben a világot járja, és úgy tesz bizonyságot Istenről az emberek tömegei előtt. Másfelől Orbán Viktor magyar miniszterelnök, kiáll a keresztyén értékek mellett egy olyan világban, egy olyan Európában, ahol már, nemcsak hogy nem divat kiállni a keresztyénség mellett, hanem szégyennek számit. Kiáll az egyházak mellett, ha Isten is úgy akarja, akkor mellettünk is kiáll majd. Ezek az emberek, úgy ahogyan Anna is tudják, hiszik és bizonyságot is tesznek arról, amiről Anna is bizonyságot tett, hogy „az Úr megöl, de meg is elevenít, letaszít a sírba, és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal, Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, az előkelők közé ülteti és örökségül főhelyet ad neki. (6-8 vers)„Ezek az emberek az Istennél állnak sorba kegyelemért.

Kedves Martonfalviak! Mondhatná valamelyikötök azt, hogy jó-jó, de ők messze vannak. Igen ez igaz, de Isten mindenhol Isten, Isten mindenhol képes csodát tenni, Isten mindenkit szeretne megmenteni, Isten mindenhol ki szeretné osztani a szabadítást és a kegyelmet, itt ebben a gyülekezetben is. Van a templomunkban egy emléktábla, amely egy olyan embernek állit, emléket, amely azon túl, hogy a falu híres szülötte, karrierjét és életét is itt kezdte a templomban, az Isten házában. Híressé őt az Istenről szóló munka tette, az, hogy bizonyságot tett az Istenről, hiszen megjelent írásai és művei, mind az Istenről szólnak. Igen, igaza van Annának, aki szavakkal azt mondja, amit falunk szülötte Martonfalvi Tóth György az életével mutatott, hogy: „Rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk”(2 vers). 

Pál apostol leírta, hogy mi az, ami tartotta benne a lelket, hogy végigfussa a pályát, hogy mi az, ami benne tartotta a lelket, akkor is, amikor megverték, megkorbácsolták, amikor fáradt volt, amikor börtönbe vetették, amikor halálos veszedelemben forgott az élete. Pál így fogalmazza meg: „nekem az élet Krisztus”(Fil 1,21). Pál számára az élet Krisztus. Krisztusba kapaszkodik, Krisztusból nyeri az erejét, Krisztusnál áll sorba. Ezt fiatal korában írta Pál, aztán öreg korában újra rátér a témára és azt mondja: „ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem”(2Tim 4,7). Mi volt az, ami éltette az apostolt? Krisztus! Mi volt az, amit elért? Krisztus! Mi volt az ő reménysége? Krisztus! Mi volt az, amit Krisztustól kapott? Úgy fogalmaz Pál: „Isten arra rendelt, hogy elnyerjük az üdvősséget a Jézus Krisztus által”(1Thessz 5,9). Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus az egyetlen olyan cél, egyetlen olyan reménység, aki valódi reménységet és valódi boldogságot és örömet tud adni életünknek.

Nekünk mi a célunk? Mi a reménységünk? Mi a boldogságunk?

Nagyon érdekes a befejezés, mikor a 9-10 versben ezt olvassuk: Híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral perbe szállnak, mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad.” Akik hisznek, benne azokat megáldja, de a bűnösöket romlásba dönti. Ezt tudjuk és látjuk, hogy „senkit sem tesz hőssé a maga ereje”, de az Istenben hívők lépteit vigyázza, a bűnösök meg sötétben vesznek el.

Talán befejezhetnénk a mai Igehirdetést azzal, hogy elővesszük azt, amit Nick Vujicic ez a híres prédikátor elmondott, amikor ezrek előtt tett és tesz újra tanúbizonyságot az Istenben vetett hitéről. Ettől az embertől, aki kezek és lábak nélkül született, sokszor megkérdezik, azt a kérdést, amely a legnyilvánvalóbb, talán amelyik nagyon is fájhat neki, s amelyik élete nagy kérdése is lehet egyúttal, hogy „Nick, boldog lennél, ha lennének kezeid és lábaid”? Nick úgy felel, figyeljük meg: „Nem hiszem, hogy a boldogság a végtagokban lenne. Ha így lenne, mindenki, akinek vannak kezei és lábai boldog lenne...” Aztán folytatja: „A boldogság forrása benned van...Abban, hogy ki vagy... Abban, hogy Isten immár benned él…” És nem abban, hogy mit tudsz, vagy mit nem tudsz megtenni. Hanem abban, hogy vele, benne mi az, amit meg tudsz tenni.

Van pár dolog az életben, amit se irányítani, se megváltoztatni nem tudsz, élned kell vele, mert ezt Istentől kaptad. Döntést kellett hoznom, hogy mérges legyek-e Istenre azért, amim nincs, vagy hálás legyek azért, amim van. Én dönthetek. Te dönthetsz. Úgy is dönthetünk, hogy kitartunk a csalódásaink és a hibáink mellett. Dönthetünk úgy, hogy keserűek, dühösek, vagy szomorúak maradunk. Vagy amikor nehézségekkel és bántó emberekkel kerülünk szembe, dönthetünk úgy is, hogy tanulunk a tapasztalatainkból, és továbblépünk, vállaljuk a felelősséget a saját boldogságunkért, vállaljuk a felelősséget az Istenbe vetett hitünkért."

Kedves Testvérek! Sámuel édesanyja Anna, Nick Vujicic a prédikátor, Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, sőt még Martonfalvi Tóth György is vállalta azt, hogy Istennél áll sorba a kegyelemért, az irgalomért. Vállalták és vállalják azt, hogy Isten az ő reménységük, erejük, céljuk, örömük és boldogságuk és nem csalódtak, mert az Istenben való reménység soha nem szégyenit meg, az Istenben soha nem fogunk csalódni. Ha nála kopogtatunk, ha nála keressük a megoldásokat életünkre, ha nála keressük a boldogságot, akkor ígéretét megtartva számíthatunk áldására.


Csak az a kérdés, hogy beállunk-e a sorba? Beállunk-e a sorba, ahol Isten az ő kegyelmét osztogatja? Ámen.

(Elhangzott: Kézidmartonfalvi Református Gyülekezetben, 2019. október 27-én)