2017. július 9., vasárnap

Miért ‘Mi Minden (?!) + teológia’ ?

Kedves Olvasóim! Köszönöm nemcsak a megosztásokat,  likeokat, HANEM SOKKAL INKÁBB a lehetőséget, hogy egy közösséget alkothatunk.


Hogyan használjuk ezt a blogot? Videó: ITT.


Vallomás
Úgy vagyok egy kicsit ezzel a bloggal mint Noé a bárkájával, nem akarok úgy járni, mint azok a szakemberek, akik a Titanicot építették. Éppen ezért noha ebben a bejegyzésben megpróbálom megfogalmazni azt, hogy mit is tervezek ezzel a bloggal, mégsem vallom magam nagy szakembernek. Megmaradok, mint Noé egy alázatos amatőrnek, akinek sok tanulnivalója van nemcsak a blog írásról, hanem a teológia műveléséről, de azoktól is, akik képesek egy olyan internetes felületet létrehozni, ahol az olvasók megtalálják azt, amire vágynak, könnyen eligazodhatnak, beszélgethetnek és olvashatnak.

Ebben a bejegyzésben először arról beszélek, hogy ’Mi Minden (?!)’ kapcsán lehet a teológiáról beszélni, majd arról, hogy hogyan lehet, és hogyan kell ezt tenni. Milyen hasznunk van abból, ha olyan dolgokat tudunk meg Istenről, amit esetleg mások nem ismernek? Kezdetnek itt van egy versrészlet: „Ahogy bennem itt élsz, úgy élsz a világban, s tudom, megtalállak fűben, kis virágban, s mindenben a Földön, mi a teremtményed, onnan reám köszön a szerető fényed.” (Aranyosi E.: „Megtaláltam Istent” )

Mi- Minden (?!)

 Isten hatalma az élet minden területére kiterjed. Világunkat gondviselésével fenntartja, vezeti és igazgatja (HK 26), ezt annyira komolyan veszi, hogy „még csak egy hajszál sem eshetik le a fejünkről az ő akarata nélkül (HK 1). Noha vannak olyan dolgok az életben, amelyek noha nem esnek kívül Isten hatalmán, mégis a teológiai értelmezés számára semlegesek maradnak. (Teológiai összefüggésben nem kell velük foglalkozni.) Mindazonáltal ha arányaiban szemléljük e világot, akkor azt látjuk, hogy sokkal több minden van az életünkben, aminek köze van az Istenhez, s így a teológiához is, annak ellenére, hogy ezekkel sokszor nem vagyunk tisztában. Pontosabban, azt nem tudjuk, hogy hogyan van köze. Ez a blog nem lép fel azzal az igénnyel, hogy mindezekre a kérdésekre feleletet adjon, hanem inkább azt a célt szolgálja, hogy megpróbáljon cikkeivel közérthető nyelven bevezetést nyújtani a teológia nagy tárgykörébe (amely a maga rendjén azonban választ kíván adni arra, hogy hogyan van köze Istennek az élet szinte minden területéhez). Ismertet, felvilágosít, megértet, aminek végső célja az, hogy Krisztus legyen minden mindenekben (Kol 3,11) s főleg a mi életünkben

Két személy (Isten és ember) ismeretségének kettős a feltétele: „kettőn áll a vásár” – mondja a magyar közmondás.
Isten megtette az első lépést az ember felé, egyfelől azzal, hogy Jézus Krisztus személyében közénk jött, s Szentlelke által velünk van, akárhányszor ketten vagy hárman (Mt 18,20) az Ő nevében összegyűlünk. Másfelől létrehívta az egyházat, ahol a vele való közösség megvalósulhat.
A hit is Isten ajándéka, amely által az ember közeledik Istenhez. A hit = ismeret + bizalom (HK 21). Bízni Istenben és szilárdan tudni, ismerni és használni mindazt, amit Igéjében kijelentett. Nemcsak Istenbe vetett szilárd bizalom, hanem az ismeret is, az, ami gazdaggá és erőssé teszi hitünket. Egy dolog az, amikor bízunk abban, hogy Isten felfegyverez bennünket a Lélek fegyverzetével, azonban teljesen más az, amikor ismerjük azt, hogy hogyan kell ezeket a fegyvereket használni. Önnek melyik a kedvence? 


+ Teológia  

Mit értek teológia alatt? A teológia Istenről való gondolkodás, meghatározás szerint az isteni kinyilatkoztatáson (amelyet főleg a Szentírás foglal magában) alapuló hit megértésére irányuló tudomány.  A teológia tárgya szűk értelemben Isten személye, tulajdonságai, lényege, létezési formája, világgal való kapcsolata. Tágabb értelemben az, amikor a világot Istennel összefüggésben értelmezzük. Ez a ’ Mi Minden (?!) + teológia ’ általában vett célja. Mindenkinek van teológiája, még az ateistának is, aki azt állítja, hogy Isten nem létezik. Különbséget tehetünk azonban jó és rossz, igaz és hamis, egészséges és hibás teológia között. Az ember mindennapjai sokkal inkább gyakorlatiasak, éppen ezért abban a gyakorlati teológiának van a legnagyobb szerepe. 

Sok olyan teológiai tantárgy van, amelyet segítségül kell hívnunk, amikor meg akarjuk ismertetni a teológiát, hiszen azok foglalkoznak a teológiával. Ezek elméleti, ill. gyakorlati tantárgyak:
Az elmélettel a következő tárgy kategóriák foglalkoznak:
- történeti teológia: mi az, amit már tudunk, már elmondtunk a történelem folyamán? S mit tanulhatunk a történelemtől?
- bibliai teológia (az exegézis eredményeire támaszkodva) egy-egy témát követ végig az egész Bibliában vagy adott bibliai szerzők írásaiban.
- rendszeres teológia a bibliai teológia kategóriáit és következtetéseit nagyobb és általánosabb rendszer(ek)be foglalja.
- gyakorlati teológia elméletileg vizsgálja azt, hogy a történeti/bibliai/rendszeres teológia eredményeit, hogyan lehet gyakorlatba ültetni.

Az egyház s a mindenkori keresztyén ember feladatát a teológia a következő négy gyakorlati kategória egyikébe sorolja be:
- diakónia, vagyis a tevékeny testvéri szeretet evangéliumi szellemű gyakorlása, amely egyrészt a rászorulók segítését, felemelését, illetve a társadalom (oktatás, politika, egészségügy stb.) Isten elképzelése szerinti formálását jelenti.
- koinónia, az evangéliumi stílusú testvéri együttélés, „együttlétezés” a társas élet minden szintjén és fórumán.
- martüria, a prófétai, tanúságtevő, és ezen belül igehirdetői feladata, amelyen keresztül – szóval és tettel – hirdeti, hogy Isten üzenete az, amely az élet teljességéhez és végső sikeréhez vezet.
- a liturgia az a szolgálat, amelyben az egyház Isten Országának már megvalósult, másrészről vágyott értékeit (pl. megváltást, fejlődést, gyógyulást, közösséget stb.) ünnepli, ezekért hálát ad, illetve bizalommal tekint jövőbeli kiteljesedésükre.


A ‘Mi Minden (?!) + teológia’ blog írásának, mindezen túl két fő része van:

1. Minőségi tartalom behozatala. Noha magam is több teológiai tantárggyal foglalkozom, mégis úgy látom, hogy ilyen sok tárgyat hosszú távon valamilyen formában meg lehessen szólaltatni, szükség van olyan emberek bevonására is, akik komolyabban foglalkoztak s foglalkoznak egy – egy tárggyal. 
2. Szerkesztői munka. Ennél a pontnál a következő szempontokat kell figyelembe vennem, hogy csak egy párat soroljak fel: helyesírás, az írás irodalmi követelményei, áttekinthetőség, tördelés, az olvasat színesebbé tétele képekkel, kiemelésekkel, a blog tartalmának eljuttatása az olvasókhoz.Vallomás
Vallomással kezdtem, azzal is fejezem be. Kedves Olvasóim! Már mondtam, de nem szűnők meg hangsúlyozni, nem csak azért vagyok hálás, hogy érdeklődnek(tök) azon írások iránt, amelyek a blogon megjelennek, hanem sokkal inkább azt köszönöm, hogy együtt lehetünk itt, egy közösséget alkothatunk, s Istenről (és gondolatinkról, véleményünkről) beszélgethetünk, magyarán teológizálhatunk (A görög theologia,  theo = Isten + logos = beszéd).

Áldott vasárnapot s jó olvasást kívánok!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése